Kresťanské poradenstvo a psychoterapia

Spôsob práce

 

Úvod

 

Možnosti pomoci

 

Spôsob práce

 

Kto sme

 

Kontakt

 

Cenník

 

Download

 

Linky

 

Rozhovor cez internet

 

Občianske združenie Poradenské centrum Iná možnosť


... položme si základné otázky:

Čo to je poradenstvo ?

Kurt Ludewig označuje poradenstvo alebo psychoterapiu jednoducho ako „liečbu slovom“[1] Keď to trochu rozvedieme, môžeme povedať, že je to liečba psychických (osobnostných, emocionálnych, vzťahových, psychosomatických) potiaží psychologickými prostriedkami – najmä slovom.

Čo to je kresťanská poradenstvo ?

Je to forma poradenstva, vychádzajúca z Bohom zjaveného poznania o človeka a jeho prostredí. Poradenstvo, ktoré pri liečení rešpektuje kresťanské princípy a využíva ich. Okrem iného to znamená i to, že pokiaľ klient akceptuje duchovné témy, stanú sa súčasťou poradenského vzťahu a rozhovoru.

Úlohou duchovnej terapie je, podľa Czecha[2], doprevádzať človeka (klienta) na ceste za ideálom, ktorý bol človeku  Bohom udelený. Kresťanské poradenstvo je potom pomáhanie človeku slovom s jeho ťažkosťami v živote, t.j. v jeho individuálnom napĺňaní údelu, ktorý dostal od Boha. Základný rámec dáva zjavené poznanie (o Bohu, človeku, svete).Kresťanská terapia nám dáva možnosť rozvíjať v tomto základnom rámci spôsoby pomáhania človeku s jeho trápením.

Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť
a to všetko vám bude pridané
Evanjelium sv.Matúša 6,33

Čo to je systemické poradenstvo, psychoterapia ?

Systemický prístup k poradenstvu a psychoterapii je jeden zo súčasných smerov v pomáhajúcich profesiách. Medzi základné črty patrí rešpekt ku klientovi. Rešpekt vychádza z predpokladu, že každé poznanie či porozumenie je vždy závislé od pozorovateľa / poznávateľa, ktorý ho vykonáva. Preto klienta v systemickom prístupe rešpektujeme ako toho, kto najlepšie pozná svoj život. Poradca nie je ten, ktorý môže životu klienta porozumieť lepšie ako klient sám. Nesnažíme sa riadiť klienta, usmerňovať ho, čo by mal robiť, ale podnietiť a podporiť ho, umožniť mu, pomôcť mu, aby si riešenie svojej situácie postupne vytvoril sám. Z toho vyplýva tiež snaha o užitočnosť – snaha zmierniť či odstrániť trápenie tak rýchlo, ako je to len možné.

Vzťah klienta a poradcu si môžeme predstaviť ako vzťah sprievodcu a cestovateľa po zvláštnej, vždy jedinečnej krajine. Cestovateľ má svoj cieľ, či už ho jasne pozná alebo len tuší jeho kontúry. Preto sa pre expedíciu rozhodol. Expedícia je pre cestovateľa významná a náročná zároveň. Preto oslovil sprievodcu, aby mu pomohol dosiahnuť svoj cieľ. Sprievodca je v krajne po prvý raz. Dokonca každá  krajina, v ktorej sprevádza cestovateľov je iná, úplne jedinečná. Sprievodca má za úlohu pomáhať pri orientácii a postupe krajinou. Cestovateľovi pomáha vytvárať nové perspektívy pri pohľade na krajinu, nachádzať nové cesty a možnosti postupu, objavovať krásu a pokoj v scenériách krajiny i zo samotnej cesty. Sprievodca podáva ruku, má vo svojej výbave rôzne zabezpečovacie pomôcky pre výstupy na strmé útesy i zostupy do hlbín. Ponúka cestovateľovi spoločenstvo opory a profesionálnej pomoci pri putovaní mnohotvárnou krajinou, pokiaľ nedosiahnu vytýčený a dohovorený cieľ.

"Príliš mnoho terapeutov vás pozve na večeru
a potom vám povie, čo si máte chcieť objednať.
Ja keď vezmem pacienta na psychoterapeutickú
večeru, poviem mu: Objednajte si !"  
Milton Erickson

Odpoveďou na nastolené otázky sme poukázali na základné dôrazy či východiská našej poradenskej práce. Pre podrobnejšiu informáciu odporúčame stiahnutie textov, ktoré ponúkame v časti linky.

Všeobecné princípy našej práce ponúkame v nasledujúcom dokumente: princípy práce.


[1] LUDEWIG K. Systemická terapie. str. 24

[2] CZECH J. Psychoterapie a víra. str.7-8